Styczeń – marzec 2023

SPIS TREŚCITemat numeru Zmiana uprawnień pracodawcy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników Nowe zasady pracy zdalnej w kodeksie pracy po nowelizacji Praktyka Kurator w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym Implementacja dyrektywy DSM Postępowanie dowodowe w sprawach o błąd medyczny Orzecznictwo Warunki zabudowy – rozbieżności interpretacyjne dla inwestycji zlokalizowanej na części nieruchomości Organ właściwy w sprawach o uchylenie i zmianę decyzji ostatecznej Możliwość zaliczenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym…

Październik – grudzień 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Wytyczne PGSP dotyczące możliwości zmiany umów Zakończenie umowy, która wskutek inflacji grozi rażącą stratą Praktyka Rzecznik MŚP jako gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu Odpowiedzialność gminy za szkolne wypadki uczniów Obowiązki organów administracji jako jednostek współpracujących, wynikające z ustawy AML Projekt zmian do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Orzecznictwo Problem dopuszczalności złożenia skargi na przewlekłość postępowania organu Zasady…

Lipiec – wrzesień 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Ochrona praw autorskich i pokrewnych w działalności państwowych osób prawnych Licencje creative commons w sektorze publiczny Praktyka Projektowane zmiany w przepisach dotyczących opłaty planistycznej Wnoszenie podań zgodnie z przepisami kpa Konflikt interesów w zamówieniach publicznych Akty normatywne wyższego rzędu w treści zarządzeń i inne błędy w zarządzeniach Orzecznictwo Uzupełnienie apelacji cywilnej o nowe zarzuty po jej przyjęciu przez sąd II instancji do rozpoznania Możliwości głosowania korespondencyjnego…

Kwiecień – czerwiec 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – najważniejsze zagadnienia Przyznawanie świadczeń podmiotom goszczącym uchodźców Zamówienia publiczne w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy Warunki udziału obywateli polskich w legionie międzynarodowym armii ukraińskiej Praktyka Organizacja pracy w urzędzie w obliczu stanów nadzwyczajnych, w tym stanu wyjątkowego Dopuszczalność zawieszenia albo umorzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego Orzecznictwo Niekonstytucyjność przepisów o braku możliwości zwrotu nieruchomości Informacja o wynagrodzeniach pracowników…

Styczeń – marzec 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Ochrona danych osobowych w otwartych danych Nowe kategorie danych i ich otwieranie Praktyka Milczące załatwienie sprawy w kodeksie postępowania administracyjnego Doręczanie pism drogą elektroniczną Rejestr umów – nowe obowiązki sektora publicznego Europejski portfel tożsamości a polska administracja Uchylenie klauzuli wykonalności Pola eksploatacji w prawie autorskim Orzecznictwo Glosa do wyroku NSA w sprawie podzielnego…