Styczeń – marzec 2024

SPIS TREŚCITemat numeru Doręczenia elektroniczne w kpa – zmiany, problemy i możliwe rozwiązania Umowy na usługi chmurowe Co dalej z ochroną sygnalistów Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego Praktyka Standardy dotyczące wychowania w trzeźwości a praktyka orzecznicza Dzikie koty w wielkim mieście Ochrona interesów wynajmującego a zasady współżycia społecznego Orzecznictwo Uchylenie pozwolenia na budowę przez sąd administracyjny Opodatkowanie garażu podatkiem od nieruchomości w świetle wyroku TK Problematyka godzin ponadwymiarowych Zawód…

Październik – grudzień 2023

SPIS TREŚCITemat numeru Wpływ e-Doręczeń na procedurę administracyjną Wdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych w urzędzie i jego następstwa Wyzwania i perspektywy: ude w przeddzień 10 grudnia Praktyka Zmiany w transgranicznym podziale i przekształceniach spółek Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL Zmiany w prawie pracy Orzecznictwo Obowiązek specyfikacji pól eksploatacji w umowach prawnoautorskich Ograniczenia lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej Zawód radca Wolność słowa na pasku etyki Uzasadnienie…

Lipiec – wrzesień 2023

SPIS TREŚCITemat numeru Zmiany dla rodziców i opiekunów Nowe zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy Praktyka Zmiany przepisów o doręczeniach korespondencji sądowej Zmiany w procedurze administracyjnej Prawne aspekty ochrony dzieci przed sprawcami przemocy Nadużycie prawa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika Orzecznictwo Prawo do odstąpienia od umowy w orzecznictwie TSUE Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej Zawód radca Tajemnica radcowska a usługi online Niekonstytucyjność stawek z urzędu Rubryki PRAWO PRACY:…

Kwiecień – czerwiec 2023

SPIS TREŚCITemat numeru Nowe zasady formułowania pism procesowych Posiedzenie przygotowawcze Wybrane problemy postępowania klauzulowego i egzekucyjnego Praktyka O prawach pacjenta w opiece okołoporodowej – przykłady naruszeń Zmiany w uprawnieniach rad nadzorczych spółek z o.o. i akcyjnych Dziedziczenie po nowemu Orzecznictwo Wypowiedzenie stosunku pracy a naruszenia obowiązków pracowniczych Układ ratalny a zasiłek chorobowy od stycznia 2022 r. – analiza rozbieżności w orzecznictwie Zawód radca Koszty uzyskania przychodów w kancelarii…

Styczeń – marzec 2023

SPIS TREŚCITemat numeru Zmiana uprawnień pracodawcy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników Nowe zasady pracy zdalnej w kodeksie pracy po nowelizacji Praktyka Kurator w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym Implementacja dyrektywy DSM Postępowanie dowodowe w sprawach o błąd medyczny Orzecznictwo Warunki zabudowy – rozbieżności interpretacyjne dla inwestycji zlokalizowanej na części nieruchomości Organ właściwy w sprawach o uchylenie i zmianę decyzji ostatecznej Możliwość zaliczenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym…

Październik – grudzień 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Wytyczne PGSP dotyczące możliwości zmiany umów Zakończenie umowy, która wskutek inflacji grozi rażącą stratą Praktyka Rzecznik MŚP jako gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu Odpowiedzialność gminy za szkolne wypadki uczniów Obowiązki organów administracji jako jednostek współpracujących, wynikające z ustawy AML Projekt zmian do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Orzecznictwo Problem dopuszczalności złożenia skargi na przewlekłość postępowania organu Zasady…

Lipiec – wrzesień 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Ochrona praw autorskich i pokrewnych w działalności państwowych osób prawnych Licencje creative commons w sektorze publiczny Praktyka Projektowane zmiany w przepisach dotyczących opłaty planistycznej Wnoszenie podań zgodnie z przepisami kpa Konflikt interesów w zamówieniach publicznych Akty normatywne wyższego rzędu w treści zarządzeń i inne błędy w zarządzeniach Orzecznictwo Uzupełnienie apelacji cywilnej o nowe zarzuty po jej przyjęciu przez sąd II instancji do rozpoznania Możliwości głosowania korespondencyjnego…

Kwiecień – czerwiec 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – najważniejsze zagadnienia Przyznawanie świadczeń podmiotom goszczącym uchodźców Zamówienia publiczne w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy Warunki udziału obywateli polskich w legionie międzynarodowym armii ukraińskiej Praktyka Organizacja pracy w urzędzie w obliczu stanów nadzwyczajnych, w tym stanu wyjątkowego Dopuszczalność zawieszenia albo umorzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego Orzecznictwo Niekonstytucyjność przepisów o braku możliwości zwrotu nieruchomości Informacja o wynagrodzeniach pracowników…

Styczeń – marzec 2022

SPIS TREŚCITemat numeru Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Ochrona danych osobowych w otwartych danych Nowe kategorie danych i ich otwieranie Praktyka Milczące załatwienie sprawy w kodeksie postępowania administracyjnego Doręczanie pism drogą elektroniczną Rejestr umów – nowe obowiązki sektora publicznego Europejski portfel tożsamości a polska administracja Uchylenie klauzuli wykonalności Pola eksploatacji w prawie autorskim Orzecznictwo Glosa do wyroku NSA w sprawie podzielnego…