SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Ochrona praw autorskich i pokrewnych w działalności państwowych osób prawnych
 • Licencje creative commons w sektorze publiczny

Praktyka

 • Projektowane zmiany w przepisach dotyczących opłaty planistycznej
 • Wnoszenie podań zgodnie z przepisami kpa
 • Konflikt interesów w zamówieniach publicznych
 • Akty normatywne wyższego rzędu w treści zarządzeń i inne błędy w zarządzeniach

Orzecznictwo

 • Uzupełnienie apelacji cywilnej o nowe zarzuty po jej przyjęciu przez sąd II instancji do rozpoznania
 • Możliwości głosowania korespondencyjnego przez organy stanowiące jst w okresie pandemii

Zawód radca

 • Możliwość wykonywania zawodu w Polsce przez prawników z i spoza UE
 • Wypalenie zawodowe – „nowa” choroba współczesnych pracowników

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Założenia reformy prawa pracy
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Nowe podstawy wykluczenia związane z sankcjami przeciwko Rosji
 • FINANSE PUBLICZNE: Błąd w kontroli zarządczej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Ochrona prywatności a kwalifikacja informacji jako publicznej
 • TECHNOLOGIE: Marketing afiliacyjny a kwestie ochrony danych osobowych