SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Wpływ e-Doręczeń na procedurę administracyjną
 • Wdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych w urzędzie i jego następstwa
 • Wyzwania i perspektywy: ude w przeddzień 10 grudnia

Praktyka

 • Zmiany w transgranicznym podziale i przekształceniach spółek
 • Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL
 • Zmiany w prawie pracy

Orzecznictwo

 • Obowiązek specyfikacji pól eksploatacji w umowach prawnoautorskich
 • Ograniczenia lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Zawód radca

 • Wolność słowa na pasku etyki
 • Uzasadnienie jako element projektu aktu normatywnego
 • Skutki podatkowe zmiany formy świadczenia pomocy prawnej w trakcie roku podatkowego

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Informacja o warunkach zatrudnienia po 26 kwietnia 2023 r.
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Interes w uzyskaniu zamówienia przy umowie ramowej
 • FINANSE PUBLICZNE: NIK o nieprawidłowościach przy nabywaniu usług doradczych i eksperckich przez jst
 • TECHNOLOGIE: Przetwarzanie danych za pomocą smartfonu – wytyczne ENISA
 • FELIETON: Komunikacja, głupcze!