SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w otwartych danych
 • Nowe kategorie danych i ich otwieranie

Praktyka

 • Milczące załatwienie sprawy w kodeksie postępowania administracyjnego
 • Doręczanie pism drogą elektroniczną
 • Rejestr umów – nowe obowiązki sektora publicznego
 • Europejski portfel tożsamości a polska administracja
 • Uchylenie klauzuli wykonalności
 • Pola eksploatacji w prawie autorskim

Orzecznictwo

 • Glosa do wyroku NSA w sprawie podzielnego charakteru opłaty z tytułu ulepszenia planistycznego

Rubryki

 • PRAWO PRACY: Pragmatyki pracownicze a konieczność stosowania kp
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w nowym prawie zamówień publicznych
 • FINANSE PUBLICZNE: Dochodzenie zwrotu dotacji przez jst
 • INFORMACJA PUBLICZNA: Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej
 • TECHNOLOGIE: Szyfrowanie nośników danych