SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Jak skutecznie e-doręczać doręczenia elektroniczne
 • Doręczenie elektroniczne w przepisach przejściowych ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • Publiczna usługa hybrydowa – przyczyny, konsekwencje, ryzyka

Praktyka

 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym – zakres regulacji kpa i doświadczenia wynikające z praktyki
 • Zmiana umowy w związku z pandemią na zasadzie określonej w art. 357 kc
 • Wniosek o przywrócenie terminu w kodeksie postępowania cywilnego – zagadnienia problemowe
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego
 • Doręczenia pierwszego pisma w sprawie cywilnej – wybrane problemy

Orzecznictwo

 • Wznowienie postępowania administracyjnego – art. 145 § 1 pkt 7 kpa
 • Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową w świetle wyroku SN

Zawód radca

 • Kary dyscyplinarne dla radców prawnych wynikające z kp a odpowiedzialność korporacyjna za naruszenie zasad etyki radcy prawnego

Rubryki

 • INFORMACJA PUBLICZNA: Problematyka stosowania instytucji informacji przetworzonej
 • FINANSE PUBLICZNE: Następstwa niewłaściwego wykorzystania środków europejskich
 • PRAWO PRACY: Bezpieczeństwo pracy zdalnej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: Wyjaśnienia treści oferty w przedmiocie rażąco niskiej ceny
 • TECHNOLOGIE: Zdalna rozprawa
 • FELIETON: Wsparcie urzędowych lekarzy pierwszego kontaktu